Algemene Voorwaarden & Privacy | Life Projects

Algemene Voorwaarden & Privacy

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Life Projects (verder te noemen LP) met ondernemingsnr. 0772.489.786, diensten verleent aan afnemer waaronder – doch niet uitsluitend – opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als “in company”.

1.2.  De afnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud.  De klant verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.


Artikel 2: Inschrijving voor cursussen

Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, e-mail of via de website van LP. 
Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: Bevestiging

De inschrijvingen worden automatisch bevestigd per e-mail.
Enkel de door LP schriftelijk aanvaarde overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden verbindt LP volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens voorliggende algemene voorwaarden als de volledige betaling is voldaan voor aanvang van de cursus/training/workshop.


Artikel 4: Prijs en Betaling

4.1. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden is deze zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur.

4.2. Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur via email. Deze factuur dient de worden voldaan binnen de termijn aangegeven op de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

4.3. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. LP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

4.4. Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de afnemer per aangetekend schrijven aan LP te worden gemeld. 

4.4. Schuldvergelijking door de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.5. Deelbetalingen van een factuur zijn toegestaan, mits bij inschrijving aangevraagd. LP brengt hiervoor 5% van het bedrag, met een minimum van € 25,00, administratiekosten in rekening.

4.6. Toegekende kortingen zijn enkel en alleen geldig indien het volledige factuurbedrag ten laatste op de vervaldag van de factuur is betaald, zoniet is de afnemer alsnog het volledige bedrag van de cursus/training/workshop verschuldigd.

 

Artikel 5:  Annulering of aanpassing facturatiegegevens

Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de (eerste) cursusdag. LP brengt hiervoor € 25,00 administratiekosten in rekening. Indien afnemer binnen 3 weken voor de (eerste) cursusdag annuleert, is de afnemer 50% van het bedrag verschuldigd. Gedeeltelijke terugbetaling dient uitdrukkelijk schriftelijk aangevraagd te worden voor start van de eerste cursusdag. Indien de afnemer binnen 1 week voor de (eerste) cursusdag annuleert, is de afnemer 100% van het bedrag verschuldigd.

De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer LP hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Aanpassen van de facturatiegegevens is uitsluitend schriftelijk mogelijk en mits de nieuwe gegevens volledig zijn en ontvangen vóór de vervaldatum van de desbetreffende factuur. LP brengt hiervoor € 25,00 administratiekosten in rekening.   

 

Artikel 6: Afgelasting, wijziging of verzetten door LP

6.1. Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt LP zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. 

6.2. Tevens behoudt LP zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen.

6.3. LP is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de afnemer ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door LP geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

In dergelijke gevallen brengt LP de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.4. Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt LP de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in de andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. LP spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren. 

De afnemer erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van LP louter middelenverbintenissen zijn.


7.2. De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij medisch geschikt is om een bepaalde cursus, training of opleiding te volgen. 

De afnemer raadpleegt altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen opleidingsprogramma.

LP aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door de afnemer gekozen opleidingsprogramma.

LP is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door LP, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege LP te werk zijn gesteld of van wier diensten door LP gebruik is gemaakt.

7.3.  LP is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

7.4. De aansprakelijkheid van LP is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van LP uitgeschreven op naam van de afnemer. 


Art. 8: Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij LP of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LP mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.


Art. 9: Vervanging docent(en)
LP behoudt zich het recht voor, docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.


Art. 10:  Klachten

Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.


Art. 11: In company cursussen

Afspraken over “in company” cursussen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of LP door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

Artikel 12 : kennisgevingen

De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door LP rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.  


Artikel 13 : geschillenregeling

13.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, onverminderd de bevoegdheid van LP om de gemeenrechtelijke territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.

13.2.  Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 


Artikel 14 : identiteit van de onderneming 

Life Projects BV
BTW : BE 0772.489.786
Drapstraat 13A, 9220 Hamme (Vl.) België
Tel. :  0032 471 44 29 18     

Artikel 15 : Bescherming van persoonsgegevens

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Bij het gebruik van de LP website, inschrijvingen en aankopen in de webshop worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Hierbij hecht LP het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Wij trachten u op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw privacy.

15.1 Wat doen wij met uw informatie?

Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

  • een persoonlijke account aan te maken waarmee u kan aanloggen bij meerdere diensten en waarmee u gepersonaliseerde informatie kunt ontvangen
  • desgewenst onze nieuwsbrief en/of andere informatie over producten en diensten te ontvangen
  • onze websites correct en optimaal te gebruiken
  • uw interessegebieden in kaart te brengen zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren
  • algemeen gebruikersbeheer uit te voeren
  • u te contacteren wanneer nodig.

 

15.2 : Inzage- en correctierecht

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres info@lifeprojects.be

15.3 : Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

LP neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail.

15.4 : Wijzigingen

LP behoudt zich steeds het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de algemene voorwaarden, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen.

 

Artikel 16 : Cookiebeleid

Surf je naar lifeprojects.be? Dan kan onze website automatisch zogeheten ‘cookies’ plaatsen op de harde schijf van je computer. Zo tillen we de surfervaring van onze bezoekers naar een hoger niveau: cookies laten onze website beter functioneren en stemmen hem af op jouw wensen en voorkeuren.

Cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes met tekenreeksen, die naar je computer worden verzonden als je een website bezoekt. Bezoek je die website een volgende keer? Dan zorgen ze ervoor dat de site je browser herkent. Cookies voeren geen acties uit op je computer, ze bezorgen alleen je browser extra informatie. Eigenlijk werken cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens …) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen je IP-adres).

Statistieken via Google Analytics

Cookies dienen ook voor statistische doeleinden. De statistieken van deze website houden we bijvoorbeeld bij met behulp van cookies via Google Analytics, een service voor webanalyse die wordt aangeboden door Google.

Die informatie gebruiken we om je bezoek aan onze site te analyseren (niet om te weten te komen wie je bent). Zo weten we o.a. welke lifeprojects-pagina’s onze bezoekers het vaakst raadplegen, met welke browsers onze klanten op internet surfen of hoe lang ze op onze website vertoeven. Dankzij die gegevens van Google Analytics kunnen we onze site continu optimaliseren.

Voor deze website maken we ook gebruik van Google Analytics-advertentiefuncties voor remarketing doeleinden. 
Raadpleeg de afmeldingsmogelijkheden voor Google Analytics die momenteel beschikbaar zijn voor internet.

Cookies van andere externe partijen

Op deze site maken we gebruik van Youtube, Facebook… en andere externe partijen. Wij denken dat het gebruik van de diensten die die externe partijen bieden, het bezoek aan onze website beter maken. De externe partijen kunnen cookies plaatsen om bepaalde gegevens vast te leggen, bijvoorbeeld om het klikgedrag van bezoekers te analyseren.

Cookies uitschakelen of verwijderen

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om geplaatste cookies te verwijderen van je harde schijf. Je kan cookies ook op voorhand afwijzen, of je kan aangeven dat je een waarschuwing wilt ontvangen vooraleer ze worden geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van je internetbrowser voor meer details.  

Stem je tijdens een bezoek aan de website van lifeprojects in met het gebruik van cookies? Dan kunnen die worden gebruikt bij je volgende bezoeken aan onze site.

 

De algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 20/06/2019 (Artikel 15).